Algemene Voorwaarden Consumenten | EATzers

Deze 'Algemene Voorwaarden Consumenten' zijn van toepassing op de relatie tussen EATzers B.V. ("EATzers") en de Consumenten. Restaurants verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Restaurants'.

1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Consument via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Consument bij het Restaurant van het door de Consument geselecteerde Aanbod. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en het Restaurant met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van EATzers en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt. Restaurant : een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door EATzers worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar het relevante Restaurant.

2. Identiteit van EATzers

EATzers B.V. handelend onder de naam “EATzers.nl”

Adres hoofdvestiging
Atjehstraat 19
9715 EG Groningen
KvK: 67082661
BTW-nr: NL856822851B01

Correspondentatieadres:
Atjehstraat 19
9715 EG Groningen
Email: info@eatzers.nl
Tel: +31 (0)50 21 12 516(dagelijks van 17:30-22:00 uur)

3.Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. EATzers is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.
 2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het Restaurant aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4.Het Aanbod

 1. EATzers publiceert het Aanbod namens de Restaurants op het Platform, overeenkomstig de door de Restaurants aangeleverde Restaurantinformatie. EATzers aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Restaurantinformatie op het Platform.
 2. EATzers geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 3. EATzers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop Nu bestellen tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan EATzers en het Restaurant te melden.
 3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als EATzers via de door hem aangegeven contactgegevens.
 4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 5. EATzers aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij EATzers worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. EATzers wijst de Consument erop dat het Restaurant het recht heeft de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
 3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan EATzers besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 4. EATzers heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien EATzers een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal EATzers dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan EATzers hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens het Restaurant. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Het Restaurant heeft EATzers geautoriseerd om namens het Restaurant de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens. EATzers kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.
 2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van EATzers op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door EATzers is ontvangen zal EATzers zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. EATzers streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen redelijke termijn nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig, met redenen omkleed en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Restaurant of EATzers.

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen EATzers en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen EATzers en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door EATzers als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Noord-Nederland locatie Groningen.