Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden EATzers

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – Voorwaarden: de onderhavige leveringsvoorwaarden; – EATzers B.V. de gebruikster van de Voorwaarden; – Klant: degene met wie een overeenkomst wordt of is gesloten of aan wie door EATzers B.V. een aanbod of offerte wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door EATzers B.V. een of meer diensten worden of zijn verricht. – Producten: alle computersystemen en/of met informatietechnologie verband houdende zaken; – Diensten: alle werkzaamheden waartoe EATzers B.V. zich jegens de Klant heeft verbonden te verrichten; – Service: het opheffen van storingen, die bij normaal gebruik van de apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken in de apparatuur zijn ontstaan. 1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EATzers B.V. en de Klant alsmede op alle aanbiedingen/offertes van EATzers B.V.. Indien EATzers B.V. bij het uitvoeren van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, zijn de Voorwaarden tevens op deze werkzaamheden van toepassing. 1.3 Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn voor EATzers B.V. slechts bindend, indien deze door EATzers B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 1.4 Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden. Hieronder worden mede begrepen de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant. Door het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen danwel het verlenen van diensten, aanvaardt de klant onvoorwaardelijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten en doet de klant voor zover relevant afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden. 1.5 EATzers B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Nieuwe voorwaarden treden in de plaats van eerdere algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1. Alle aanbiedingen van EATzers B.V., in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de (potentiële) Klant verstrekte gegevens. De aanbiedingen binden EATzers B.V. niet, behalve indien en voor zover door EATzers B.V. schriftelijk anders is vermeld. EATzers B.V. kan derhalve een aanbieding na aanvaarding door de Klant herroepen, mits dit onverwijld geschiedt. 2.2. Een aanvaarding door de Klant van een door EATzers B.V. gedane aanbieding die afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de aanbieding. Een dergelijke aanvaarding bindt EATzers B.V. alleen, indien de afwijkingen van de aanbieding door EATzers B.V. schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard. 2.3. Aanbiedingen hebben, tenzij in de offerte anders is aangegeven een geldigheidsduur van maximaal 28 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte. 2.4. Tenzij anders aangegeven zijn alle door EATzers B.V. gehanteerde prijzen: a. exclusief BTW. Indien het BTW-nummer van de buitenlandse opdrachtgever niet bekend is en ook niet bekend wordt gemaakt, nadat hierom door EATzers B.V. expliciet is verzocht, behoudt EATzers B.V. zich het recht voor BTW in rekening te brengen. b. exclusief kosten van transport en verzendkosten; c. vermeld in Euro; 2.5. Aanbiedingen, logo’s, afbeeldingen, drukwerken, etc. blijven steeds eigendom van EATzers B.V. en dienen, indien geen overeenkomst tot stand komt, op eerste verzoek aan EATzers B.V. te worden geretourneerd. 2.6. Elke prijsopgave is vrijblijvend. De in de aanbieding opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer in één of meer van deze kostprijsbestanddelen ná de aanbieding, maar vóór de levering, een niet voorzienbare verhoging optreedt, behoudt EATzers B.V. zich het recht voor die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen. 2.7. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta waarin EATzers B.V. de goederen heeft gekocht.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen de Klant en EATzers B.V. komt eerst tot stand nadat EATzers B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. De schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging door EATzers B.V. wordt geacht de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te hebben weergegeven. 3.2 Afspraken, gemaakt nadat een overeenkomst conform het vorige lid tot stand is gekomen, binden EATzers B.V. slechts indien deze afspraken door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van EATzers B.V. schriftelijk zijn bevestigd of bekrachtigd. 3.3 Iedere door EATzers B.V. gesloten overeenkomst wordt slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Een en ander ter beoordeling van EATzers B.V.

Artikel 4 Levertijd en Levering

4.1 Alle leveringen geschieden franco aan het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Het tijdstip van levering is het moment waarop de Producten aan het door de Klant opgegeven adres worden aangeboden. 4.2 De Klant is verplicht het geleverde Product terstond bij de feitelijke levering doch in ieder geval binnen 3 werkdagen op eventuele gebreken of beschadigingen te controleren. Na voornoemde termijn wordt het Product geacht de Klant in goede orde, compleet en zonder schade te hebben bereikt. 4.3 Een geleverde Dienst wordt geacht naar behoren en zonder tekortkomingen te zijn geleverd indien niet binnen drie werkdagen na levering eventuele tekortkomingen of gebreken schriftelijk aan EATzers B.V. zijn gemeld. 4.4 Een door EATzers B.V. bij de aanbieding, offerte of overeenkomst opgegeven levertijd heeft niet de strekking fataal te zijn en geldt slechts bij benadering. Iedere levertijd is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel als mogelijk in acht worden genomen. 4.5 Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de Klant bevoegd om EATzers B.V. bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. 4.6 EATzers B.V. is in ieder geval niet gebonden aan een levertijd die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet meer kan worden gehaald. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

Artikel 5 Verzending en risico

5.1 Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goederen voor rekening en risico van de Klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten, ongeacht of het product nog moet worden geïnstalleerd, (af)gemonteerd of geïmplementeerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is 5.2 De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van het product zal, indien EATzers B.V. hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van de Klant ontvangt, door EATzers B.V. geheel naar eigen inzicht en met de van EATzers B.V. redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van de Klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van de Klant. 5.3 Het transport van de Producten vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat – zoals vermeld in artikel 2.4 sub d van deze Voorwaarden – de prijzen van EATzers B.V. exclusief de kosten voor de verzekering van het transport zijn. 5.4 In het geval “ter plaatse van bestemming geïnstalleerd” te leveren goederen bij opstelling niet dadelijk kunnen worden geïnstalleerd, behoudt EATzers B.V. zich het recht voor om 90% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag te factureren. In dat geval zal de resterende 10% worden gefactureerd na installatie of indien installatie vanwege een buiten de schuld van EATzers B.V. gelegen omstandigheid, niet plaatsvindt, uiterlijk na 3 maanden na de eerste levering. 5.5 Het in het vorige lid van dit artikel genoemde recht bestaat tevens indien goederen na gereedkomen niet binnen de gestelde levertijd worden afgenomen. 5.6 Indien goederen niet tijdig worden afgenomen, komen deze na het verstrijken van de overeengekomen levertijd voor rekening en risico van de Klant. In dat geval heeft EATzers B.V. het recht om opslagkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Installatie

6.1 Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te installeren goederen zijn voor rekening en risico van de Klant en vallen buiten de verantwoordelijkheid van EATzers B.V., tenzij anders overeengekomen. 6.2 De Klant dient ervoor zorg te dragen dat: a. het personeel van EATzers B.V. direct na aankomst op de locatie waar de apparatuur dient te worden geïnstalleerd, kan aanvangen met de installatiewerkzaamheden en voorts in de gelegenheid is de werkzaamheden binnen de normale werkuren te verrichten, dan wel buiten de normale werkuren, voor zover dit noodzakelijk mocht blijken te zijn; b. afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig en beschikbaar zijn; c. de nodige en gebruikelijke hulp- en bedrijfsmaterialen (elektriciteit en verlichting daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking worden gesteld; d. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd en; e. vooruitlopend op en tijdens de installatie gezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn. 6.3 Bij vertraging in de installatie, veroorzaakt door het niet voldoen door de Klant aan de verplichtingen als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt de overeengekomen levertijd met de duur van die vertraging verlengd.

Artikel 7 Constructie, maten en gewichten

7.1 Eventuele geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste onderschikte wijziging in constructie of onderdelen blijven voorbehouden. 7.2 Opgegeven gewichten worden steeds zo nauwkeurig mogelijk geschat, maar een dergelijke opgave is nimmer bindend.

Arikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 8.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers. 8.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 8.4 Indien EATzers B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Klant heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening. 9.2 De Klant is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling. 9.3 EATzers B.V. is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden. Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of wordt nagelaten, is EATzers B.V. gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever hierdoor een recht op schadevergoeding verkrijgt. 9.4 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn. EATzers B.V. heeft in dat geval, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van een vertragingsrente over het openstaande bedrag per maand vanaf de vervaldag. Deze vertragingsrente bedraagt 1½% per maand. De genoemde vertragingsrente is een minimumrente. In het geval deze rente op jaarbasis berekend, op enig moment minder dan 5% hoger mocht zijn dan de wettelijke rente, zal de vertragingsrente automatisch verhoogd zijn, zodanig dat zij – op jaarbasis berekend – 5% hoger is dan de wettelijke rente. 9.5 Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de klant verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van EATzers B.V. om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van door EATzers B.V. geleverde Producten. Na aflevering blijven geleverde Producten eigendom van EATzers B.V. totdat dat de Klant volledig aan zijn verplichtingen jegens EATzers B.V. heeft voldaan. 10.2 In geval de Klant op enigerlei wijze jegens EATzers B.V. in gebreke blijft, is EATzers B.V. gerechtigd de Producten terug te nemen. De Klant verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde EATzers B.V. in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

Artikel 11 Garantie

11.1 EATzers B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten en verrichte Diensten gedurende een periode van 12 maanden na (op)levering. Garantie voor door EATzers B.V. elders ingekochte Producten en Diensten wordt slechts gegeven indien en voor zover de derde waarvan het Product of de Dienst is betrokken of de oorspronkelijke fabrikant, deze garantie verstrekt. 11.2 Gebreken en tekortkomingen aan de door EATzers B.V. geleverde Producten en/of Diensten die onder de garantie vallen, dienen schriftelijk te worden gemeld bij EATzers B.V.. 11.3 De garantie bestaat daarin, dat EATzers B.V. de gebreken aan het geleverde gedurende de eerste zes maanden na (op)levering zo spoedig mogelijk en geheel voor haar rekening herstelt, danwel zonodig voor vervanging van het geleverde zorgdraagt, danwel het geleverde vervangt door een gelijkwaardig product met tenminste dezelfde functionaliteit. Gedurende de tweede periode van zes maanden vallen eventuele loonkosten buiten de garantie en zijn derhalve voor rekening van de Klant. 11.4 Indien blijkt dat het Product of de Dienst geen gebreken vertoont, komen alle gemaakte kosten voor rekening van de Klant. 11.5 Het nakomen van de garantieverplichtingen door EATzers B.V. geldt als enige en algehele schadevergoeding Elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 11.6 Indien EATzers B.V. ter voldoening aan haar garantieverplichtingen (onder van) Producten vervangt, worden deze vervangen (onderdelen van) Producten weer eigendom van EATzers B.V.. 11.7 Alle garantieaanspraken vervallen in het geval: a. er zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door EATzers B.V. nabewerkingen, wijzigingen of reparaties door de Klant of derden – niet ingeschakeld door EATzers B.V. – zijn uitgevoerd; b. het geleverde door de Klant is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is; c. het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden en/of; d. het geleverde ondeskundig of niet conform de bestemming is gebruikt; e. de Klant in gebreke blijft met de voldoening van enige (contractuele) verplichting jegens EATzers B.V.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens een beroep op garantie of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van EATzers B.V., is iedere aansprakelijkheid van EATzers B.V. voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte Producten, verrichte werkzaamheden en/of geleverde Diensten zowel bij de Klant als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten. 12.2 Behoudens opzet of grove schuld is EATzers B.V. evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel van personen, die door EATzers B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. 12.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel. 12.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. 12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 48 uur nadat de Klant met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij EATzers B.V. meldt. 12.6 Eventuele aansprakelijkheid van EATzers B.V. is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van EATzers B.V. wordt vergoed. 12.7 Ten aanzien van Producten en Diensten die EATzers B.V. van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantiebepalingen) ook gelden jegens de Klant.

Artikel 13 Reclames

13.1 Reclames dienen te geschieden binnen 48 dagen na ontvangst van de Producten of de levering van de Diensten, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of had kunnen worden ontdekt. 13.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven. 13.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

Artikel 14 Annulering

14.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Klant ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt EATzers B.V. zich het recht voor nakoming te eisen. 14.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 15.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 16.2 Het te Wenen tot stand gekomen Koopverdrag “Convention on Contract for the International Sale of Goods” van 11 april 1980 is niet van toepassing. 16.3 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Groningen.

Artikel 17 Aanvullende Servicevoorwaarden

17.1 Service wordt verleend op basis van nader op te geven tarieven voor de desbetreffende apparatuur, dan wel op basis van een te sluiten serviceovereenkomst, waarbij de kosten van werkuren, materiaal en eventuele reistijden in de kosten van de overeenkomst begrepen zijn. 17.2 Alvorens een serviceovereenkomst af te sluiten heeft EATzers B.V. het recht de desbetreffende apparatuur te inspecteren. Indien tijdens deze inspectie blijkt dat reparaties aan de apparatuur noodzakelijk zijn, zullen deze reparaties tegen de gebruikelijke tarieven door EATzers B.V. worden uitgevoerd, alvorens tot het sluiten van een overeenkomst wordt overgegaan. 17.3 Onderhoudsverrichtingen, die voortvloeien uit ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, bijzondere oorzaken of invloeden van buitenaf vallen nimmer onder een af te sluiten service-overeenkomst en worden berekend tegen de algemeen geldende tarieven. 17.4 Uitdrukkelijk worden uitgesloten van de overeenkomst alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van: a. ondeskundig of onzorgvuldig gebruik; b. van buitenaf inwerkende oorzaken, waaronder begrepen storingen in telefoonleidingen; c. door de Klant of derden aangebrachte aanpassingen; 17.5 Naast hetgeen in het vorige artikel is vermeld, zijn van Serviceovereenkomst uitgesloten: a. het vervangen van verbruiksmateriaal; b. het opheffen van storingen veroorzaakt door programmatuur en/of applicatiewijzigingen; c. Service op mediadragers, zoals harddisks, floppy-drives, magnetic tapes etc. en d. het veiligstellen en/of terugzetten van opgeslagen data. 17.6 Onder een serviceovereenkomst vallen tevens de implementatie van noodzakelijke software en firmware updates, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van updates, die door de fabrikant worden geadviseerd ter verbetering van het functioneren van de apparatuur. Opwaardering van software valt hier uitdrukkelijk buiten. 17.7 Een service-overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden en wordt behoudens opzegging door één der partijen telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. 17.8 Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van de lopende periode en dient een maand voor het einde van een lopende periode, schriftelijk plaats te vinden. 17.9 De kosten van een service-overeenkomst dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan na ontvangst van de factuur. 17.10 EATzers B.V. behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen. In geval van verhoging van één of meer factoren die de kostprijs bepalen, is EATzers B.V. gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. 17.11 Indien bij een verzoek om service door de Klant, blijkt dat geen storing in de betreffende apparatuur aanwezig is, heeft EATzers B.V. het recht de kosten van een dergelijk bezoek tegen de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, ongeacht het bestaan van een serviceovereenkomst. 17.12 Indien de apparatuur zonder schriftelijke toestemming van EATzers B.V. door derden wordt gerepareerd of veranderd, behoudt EATzers B.V. zich het recht voor de serviceovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding in welke vorm dan ook.